ติดต่อเรา


สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ(Material Engineering Research Center)

อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร ชั้น 4 ห้อง S413
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ป.ณ. 2 ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 074 - 287444-5
โทรสาร 074 - 558834