สาระน่ารู้

ข้อมูลนักวิจัย เรียงลำดับ A-Z

http://www.energy-based.nrct.go.th/Researcher/researcher.asp?letter=A

ข้อมูลองค์กร A-Z

http://www.energy-based.nrct.go.th/Organization/organization.asp

ทุนการศึกษาภายในและต่างประเทศ

http://members.internet 2. edu/university/universities.cfm

ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์

•  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://www.sut.ac.th/cste/thai/index.html

• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kmutt.ac.th/sic/

• ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://equip.wu.ac.th/equip/instrument/cost_update.html

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

http://www.tistr.or.th

• หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.sci.ubu.ac.th/analysis/introduction.htm

• กรมวิทยาศาสตร์บริการ

http://www.dss.go.th/dssweb/index.html

 สถานศึกษาทางด้านวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ วัสดุ

• มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวัสดุ

http://www.eng.chula.ac.th/~metal

• มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

http://www.eng.ku.ac.th/~mat/

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.)

http://www.kmutt.ac.th/organization/Energy/

• National Metal and Materials Technology Center

http://www.mtec.or.th

• National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

http://www.biotec.or.th

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://engineer.wu.ac.th/

• มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์

http://www.eng.su.ac.th

• มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.eg.mahidol.ac.th

• มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ

http://www.nbk.rmutp.ac.th/

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://eng.sut.ac.th/

• มหาวิทยาลัยรังสิต

http://www.rsu.ac.th/engineer/che/

• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.sci.ru.ac.th/mat/page8.5.html

• มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.sci.tsu.ac.th

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.science.cmu.ac.th/

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์

http://www.swu.ac.th/sci/gensci/

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://chemsci.kku.ac.th/chemnew/curriculum.html

 

สถาบันต่างๆ

•  กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/dssweb/index.html

( จะมีค่าบริการตาม file: ค่าบริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ )

•  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( จะมีค่าบริการตาม file: ค่าบริการ วว. )

http://www.tistr.or.th/tistr2006/indexn.php?pages=home

•  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

http://www.isit.or.th/

•  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

http://www.energy-based.nrct.go.th/index.asp

•  ศูนย์กลางความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ( NSTKC)

http://www.oaep.go.th/nstkc/content/view/ 224/29/

•  MTEC

•  กลุ่มวิศวกรรมพลาสติก

•  Particulate Materials Program

•  Failure Analysis and Materials Degradation (FAMD) Unit

•  โครงการเรียนรู้วัสดุศาสตร์กับเอ็มเทค

•  กลุ่มบริหารเทคนิคอุตสาหกรรมโลหะ

•  กลุ่มเซราพาร์ต

ภายใน สวทช.

•  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

•  กิจกรรมบริการทรัพย์สินทางปัญญา

•  โครงการสมองไหลกลับ

•  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

•  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา

•  สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

•  การศึกษาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

•  APEC Thai Foresight Network

•  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

•  โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

•  Science Magazine

•  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

•  ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์

•  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน

•  สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ

•  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์

•  สวทช. – NSTDA

•  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

•  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  

•  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

•  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  

แหล่งสาระสนเทศสิทธิบัตร

http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=42&Itemid=54

งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ สถานวิจัย

http://www.mne.eng.psu.ac.th/service/technical.php