กลุ่มวิจัย


1. กลุ่มวิจัยวัสดุนาโนทางด้านวิศวกรรม คลิก

2. กลุ่มวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่องานวิศวกรรม คลิก

3. กลุ่มวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง คลิก

4. กลุ่มวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต คลิก 

5. กลุ่มวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแข็ง คลิก