นักวิจัย / บุคลากร

ชื่อ

ภาควิชา

รศ.ดร. พิษณุ บุณนวล

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

รศ.ดร. เล็ก สีคง

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. ประภาส เมืองจันทร์บุรี

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส

วิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. ดนุพล ตันนโยภาส

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

รศ. กัลยาณี คุปตานนท

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

นายสุชาติ จันทรมณีย์

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี

วิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล

วิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร

วิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร. ธเนศ รัตนวิไล

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ